Κανονισμός εγγραφών - μεταγραφών

Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μεταγραφής αθλητών/τριών των σωματείων της ΕΣΟ, χρόνου διενέργειας και διαδικασίας αυτών και αρμοδίων οργάνων έγκρισής τους και σχετικών διατάξεων.


Άρθρο 1

Με τον παρόντα Κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του ά. 33 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121, Α') καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μεταγραφής στο άθλημα του σκακιού των Ελλήνων ερασιτεχνών αθλητών σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία, μέλη της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας που διατηρούν τμήμα σκάκι, ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία εγγραφής και μεταγραφής των αθλητών, τα αρμόδια όργανα έγκρισής τους και σχετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 2

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών

Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη αθλητικού σωματείου, μέλους της ΕΣΟ και την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας και υγείας αυτού, πρέπει ο ενδιαφερόμενος:

α. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία που προβλέπεται από τους Κανονισμούς της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE) και από τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

β. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό σωματείο της δύναμης της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας.

γ. Να συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Ομοσπονδίας. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ' αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή της υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της αίτησης εγγραφής από τα πιο πάνω πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αίτηση.

δ. Να έχει εξεταστεί με μέριμνα του σωματείου του από γιατρό, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 8 του Ν. 2725/1999, ο οποίος βεβαιώνει στην αίτηση εγγραφής ότι ο αθλητής είναι υγιής.

ε. Να υποβάλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που έχει εκδοθεί πρόσφατα, για την εγγραφή του στα αντίστοιχα μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.

στ. Δύο (2) φωτογραφίες του αθλητή, όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής ο γενικός γραμματέας του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής

α. Βεβαιώνει με την υπογραφή του για το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή, των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ' αυτόν και του γιατρού και

β. Θέτει τη σφραγίδα του σωματείου.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της με διαβιβαστικό έγγραφο του σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής και επισυνάπτονται σ' αυτή τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 3

Οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής-μεταγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του άρθρου 33 παρ. 7 του Ν. 2725/1999.

Άρθρο 4

Διαδικασία - Χρόνος διενέργειας και όργανα έγκρισης

Οι αιτήσεις εγγραφής, τα δελτία αθλητικής ιδιότητας και υγείας εκδίδονται από την Ομοσπονδία, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο αυτών και κάνει σχετική γνωστοποίηση στα σωματεία-μέλη της.

Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύει ελέγχει ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Αν αυτός κρίνει νόμιμη την αίτηση και πλήρη τα δικαιολογητικά, την κάνει δεκτή και εγγράφει τον αιτούντα στο μητρώο αθλητών της Ομοσπονδίας εκδίδοντας σχετικό δελτίο εγγραφής του στο σωματείο που επέλεξε. Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας ισχύει από την έκδοσή του και παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες.

Αίτηση εγγραφής που δεν έχει συμπληρωθεί με τον προσήκοντα τρόπο ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, απορρίπτεται και επιστρέφεται στο σωματείο.

Η παραδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από τον γενικό γραμματέα θεωρείται απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας, κατ' εξουσιοδότηση του οποίου ενεργεί ο γεν. γραμματέας.

Ο γεν. γραμματέας μπορεί, αν διαπιστώσει μικροελλείψεις στην αίτηση που, κατά την κρίση του, μπορούν να διορθωθούν, να καλεί το ενδιαφερόμενο σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή, για τη συμπλήρωση των μικροελλείψεων.

Αν κατά την εξέταση της αίτησης εγγραφής διαπιστωθεί είτε πλαστογράφηση της υπογραφής ή του πιστοποιητικού γέννησης ή άλλων δικαιολογητικών είτε άλλη παράνομη πράξη, συνέπεια της οποίας ήταν η παραδοχή της αίτησης και η έκδοση του δελτίου, το ΔΣ της Ομοσπονδίας, ύστερα από σχετική διοικητική εξέταση ή βασιζόμενο σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, προβαίνει σε ανάκληση του δελτίου αυτού. Ακόμη μπορεί να παραπέμψει τους υπαίτιους στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) και να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα. Τέλος η παράνομη πράξη, συνιστώντας και πειθαρχικό αδίκημα, τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του ά. 27 του Ν. 2725/1999.

Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής αθλητή σε διαφορετικά σωματεία και που αφορούν το ίδιο πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση που υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία. Ανεξάρτητα όμως από το ποια αίτηση ισχύει και εξετάζεται, η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά σωματεία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμός της Ομοσπονδίας του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999.

Η αίτηση εγγραφής των αθλητών και η έκδοση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και υγείας αυτών υπέρ σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας που φέρει την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εγγραφής καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το μητρώο αθλητών.

Το δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραμένει στο αρχείο της Ομοσπονδίας και το άλλο παραδίδεται στο σωματείο του εγγεγραμμένου αθλητή. Στο δελτίο αυτό το σωματείο είναι υποχρεωμένο να πιστοποιεί την υγεία του αθλητή ανά έτος σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 33 του Ν. 2725/1999.

Ένας αθλητής μπορεί με αίτησή του να ζητήσει να διαγραφεί από τα μητρώα των αθλητών της ΕΣΟ. Τότε όμως δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής σε άλλο σωματείο της ΕΣΟ πριν περάσει τετραετία ενώ μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής στο σωματείο που ήταν γραμμένος μετά από δύο χρόνια.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 5

Όροι και προϋποθέσεις μεταγραφής Ελλήνων αθλητών - Διαδικασία

Η μεταγραφή Έλληνα αθλητή από ένα σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας σε άλλο επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ενός από τους λόγους μεταγραφής που αναφέρονται πιο κάτω.

Ο ενδιαφερόμενος αθλητής υποβάλει αίτηση μεταγραφής προς την Ομοσπονδία μέσω διαβιβαστικού εγγράφου του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή του ο αθλητής. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σ' αυτόν.

Η αίτηση κατατίθεται και πρωτοκολλάται στα γραφεία της Ομοσπονδίας επί αποδείξει ή με συστημένο φάκελο του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή ο αθλητής και που θα έχει ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των μεταγραφών.

Αιτήσεις με συστημένο φάκελο πρωτοκολλούνται την ίδια ημέρα που περιέρχονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας και θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον περιέλθουν στην Ομοσπονδία δεκαπέντε (15) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών.

Η αίτηση μεταγραφής περιέχει:

α. Τα στοιχεία του αιτούντος αθλητή (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό μητρώου αυτού στην Ομοσπονδία και το σωματείο στο οποίο ανήκει).

β. Το λόγο ή τους λόγους της ζητούμενης μεταγραφής.

γ. Το σωματείο στο οποίο ζητεί τη μεταγραφή του αθλητή.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μεταγραφής και από παράβολο μεταγραφής που κατατίθεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή με ταχυδρομική επιταγή και το ύψος του καθορίζεται ως εξής:

α. 1 Για μεταγραφή προς τα σωματεία Α' Εθνικής Κατηγορίας 60 ευρώ.
2. Για μεταγραφή προς τα σωματεία Β' Εθνικής Κατηγορίας 30 ευρώ.
3. Για μεταγραφή προς τα σωματεία της Γ' Εθνικής Κατηγορίας/Τοπικά 15 ευρώ.

β. Για μεταγραφή εφήβου ή νεάνιδας κάτω των 18 ετών από σωματείο προς σωματείο του ίδιου δήμου ως εξής:

1. Προς σωματεία Α' Εθνικής Κατηγορίας 30 ευρώ και
2. Προς σωματεία όλων των υπολοίπων κατηγοριών 15 ευρώ.

γ. Το ύψος του παραβόλου για την διαδοχική ανανέωση μεταγραφής με υποσχετική προς το ίδιο σωματείο θα είναι μειωμένο κατά 50%.

δ. Η ισχύς της καθιέρωσης των παραβόλων θα αρχίσει από την μεταγραφική περίοδο του 2001.

Η αναπροσαρμογή των ποσών αυτών γίνεται με απόφαση του ΔΣ και μέχρι 10% το πολύ κάθε διετία.

Η συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης με τα δικαιολογητικά μπορεί να γίνει μέχρι τη συζήτηση της αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή Μεταγραφών, στην οποία μπορεί να υποβληθεί και σχετικό υπόμνημα προς υποστήριξη και ενίσχυση της αίτησης μεταγραφής.

Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων μεταγραφής έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σωματείων καθώς και οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση μεταγραφής. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης.

Εφόσον η αίτηση μεταγραφής του αθλητή γίνει δεκτή, εκδίδεται δελτίο αθλητικής ιδιότητας και υγείας στο νέο σωματείο του, ύστερα από σχετική αίτηση εγγραφής, η οποία μπορεί να έχει κατατεθεί μαζί με την αίτηση μεταγραφής.

Η υπογραφή από αθλητή αιτήσεων μεταγραφής υπέρ δύο ή περισσοτέρων σωματείων κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Ομοσπονδίας του ά. 27 του Ν. 2725/1999. Όσον δε αφορά τις αιτήσεις μεταγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και κρίνεται από την Επιτροπή Μεταγραφών η αίτηση που πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία.

Αθλητής του οποίου έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε η αίτηση μεταγραφής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται να υποβάλει νέα αίτηση μεταγραφής στην ίδια μεταγραφική περίοδο.

Άρθρο 6

Όργανα έγκρισης μεταγραφών - Επιτροπή Μεταγραφών

Με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας συγκροτείται έναν μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη του χρονικού διαστήματος διενέργειας των μεταγραφών κάθε έτους πενταμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να εξετάζει, να κρίνει και να αποφασίζει για τις αιτήσεις μεταγραφών.

Η ανωτέρω επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο ή από τον αντιπρόεδρο του ΔΣ της Ομοσπονδίας ως πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα ή τον ειδικό γραμματέα αυτής και από τρεις (3) φιλάθλους, οι οποίοι τα πέντε (5) τουλάχιστον προηγούμενα έτη δεν μετείχαν στο ΔΣ αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το άθλημα του σκακιού ή αθλητικής ένωσης της Ομοσπονδίας. Ο γενικός γραμματέας εκτελεί χρέη προέδρου εάν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται.

Σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς κωλύματος ενός από τους φιλάθλους, αντικαθίσταται από άλλον με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο ΔΣ της Ομοσπονδίας για επικύρωση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος των μεταγραφών για οποιοδήποτε λόγο πλην των μεταγραφών αθλητών σωματείου προερχομένου από συγχώνευση και των αθλητών που μεταγράφονται με το άρθρο 14 του Κανονισμού αυτού για τις οποίες επιλαμβάνεται το ΔΣ της ΕΣΟ.

Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών επικυρώνεται υποχρεωτικά από το ΔΣ της Ομοσπονδίας.

Αν η επικυρωτική απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας δεν εκδοθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας της παραπάνω παραγράφου του παρόντος άρθρου, η μεταγραφή θεωρείται συντελεσμένη εφόσον, από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής.


Άρθρο 7

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων μεταγραφής

1.Μεταγραφές αθλητών επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνο μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο.

2.Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή (κατάθεση) αίτησης μεταγραφής για οποιονδήποτε λόγο, είναι από 25/10 έως 10/11.

3. Το ΔΣ της Ομοσπονδίας επιτρέπεται να μεταβάλει τις πιο πάνω ημερομηνίες διενέργειας των μεταγραφών, με απόφασή του, για σοβαρούς τεχνικούς λόγους, εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο που κοινοποιείται εγκαίρως στα σωματεία-μέλη της.

Άρθρο 8

Θέματα αθλητών

1. Ο αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση μεταγραφής, εφόσον δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος, παραμένει και αγωνίζεται με το σωματείο από το οποίο μεταγράφηκε μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

2. Αθλητής που υπέβαλε αίτηση μεταγραφής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες πριν από την έγκριση της μεταγραφής. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συγκρότησης της εθνικής ομάδας και αγώνων αυτής, οπότε το ΔΣ της ΕΣΟ μπορεί να επιτρέπει τη συμμετοχή του υπό μεταγραφή αθλητή στους αγώνες της εθνικής ομάδας.

3. Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο σε δύο (2) διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την ΕΣΟ, καθώς επίσης και σε αγώνες αλλοδαπής σκακιστικής ομοσπονδίας, εξαιρουμένων των Κυπρίων που έχουν εγγραφεί ή μεταγραφεί σε ελληνικά σωματεία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 9

Ελεύθερη μεταγραφή με συναίνεση και με υποσχετική επιστολή

1.Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα, εφόσον συναινεί το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

2. Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο σωματείο με υποσχετική επιστολή του σωματείου του μόνο για μια αγωνιστική περίοδο.

3. Η συναίνεση ή η υποσχετική επιστολή παρέχονται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του σωματείου του αθλητή που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής και που περιέχει την απόφαση για παραχώρηση με συναίνεση ή με υποσχετική επιστολή αντίστοιχα. Στην πιο πάνω απόφαση του ΔΣ πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του αθλητή και το σωματείο στο οποίο παραχωρείται αυτός.

4. Όταν τελειώσει η χρονική διάρκεια παραχώρησης του αθλητή με υποσχετική επιστολή, ο αθλητής επιστρέφει αυτοδικαίως στο σωματείο από το οποίο μεταγράφηκε και ενεργοποιείται το σχετικό δελτίο αθλητικής ιδιότητας αυτού.

5. Ο αθλητής που επιστρέφει στο σωματείο το οποίο τον παραχώρησε, μπορεί να μεταγραφεί ξανά με υποσχετική επιστολή στο ίδιο ή σε άλλο σωματείο.


Άρθρο 10

Αγωνιστική απραξία

1. Αθλητής που τις τελευταίες δύο (2) αγωνιστικές περιόδους πριν από την υποβολή της αίτησης μεταγραφής δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα του σωματείου του έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του και χωρίς να απαιτείται η συνδρομή άλλου λόγου.

2. Επίσημος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους αθλητές:

α. Που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους.

β. Των οποίων η μη συμμετοχή στους αγώνες του σωματείου τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια, όπως στράτευση, τραυματισμό κλπ.

γ. Που δεν έχουν τιμωρηθεί για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών στην εθνική ομάδα.

Σε περίπτωση που στον αιτούντα αθλητή έχει επιβληθεί ποινή από το σωματείο του, ο χρόνος της ποινής δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της διετίας, εκτός αν η Επιτροπή Μεταγραφών κρίνει ότι η ποινή επιβλήθηκε με σκοπό τη φαλκίδευση μεταγραφικού δικαιώματος του αθλητή, οπότε δεν προσμετράται ο χρόνος της ποινής για τον υπολογισμό της διετίας. Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές έχει το σωματείο που ανήκει ο αθλητής, επιτρέπεται όμως η ανταπόδειξη.

Άρθρο 11
Μεταγραφή αθλητών άνω των 30 και κάτω των 8 ετών

1. Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή σε σωματείο της προτίμησής του χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του σε αθλητή που έχει συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας του, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει 12 συνεχή έτη από την εγγραφή του στο σωματείο του πριν από την υποβολή της αίτησης μεταγραφής.

2. Αθλητής ηλικίας μέχρι οκτώ (8) ετών, χρονολογικά και όχι ημερολογιακά, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί χωρίς τη συναίνεση του σωματείου του και με έγγραφη γονική συναίνεση, σε σωματείο της προτίμησής του. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μία φορά.Άρθρο 12

Μεταγραφή με αποδέσμευση

Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του, λόγω αποδέσμευσής του από το σωματείο του. Η αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του ΔΣ του σωματείου του, που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής και που περιέχει την απόφαση του ΔΣ περί αποδέσμευσης του αθλητή.


Άρθρο 13

Μεταγραφή λόγω μετοίκησης

Αθλητής έχει δικαίωμα να μεταγραφεί λόγω μετοίκησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του, σε σωματείο του τόπου μετοίκησης αυτού, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι εξής προϋποθέσεις:

1.Να έχει μετοικήσει:

α. Λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής.

β. Για πλήρως αποδεδειγμένους επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του, αν είναι ανήλικος ή άγαμος και ζει μαζί τους.

2. Η έδρα του τόπου όπου μετοικεί απέχει περισσότερα από διακόσια (200) χιλιόμετρα από τον τόπο που εδρεύει το σωματείο του.

3. Κατά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους να μην έχει καταλάβει 1η έως 3η θέση σε πανελλήνια πρωταθλήματα ή να μην έχει συμμετάσχει σε αγώνες της εθνικής ομάδας ή να μην έχει τιμωρηθεί για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών σ' αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 2725/1999 και του Κανονισμού της Ομοσπονδίας του ά. 27 του πιο πάνω Νόμου.

4. Προκειμένου για την περ. 1β' του παρόντος άρθρου, η διαμονή του στο νέο τόπο να έχει διαρκέσει αποδεδειγμένα τουλάχιστον ένα (1) έτος.

Για τους αθλητές που ζητούν τη μεταγραφή τους λόγω σπουδών, αν αυτοί αδυνατούν να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση σπουδών τους για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους (λ.χ. λόγω προσωρινής αποχής των γραμματέων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την εργασία τους), δεν εκδίδεται απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών μέχρι να προσκομιστεί η βεβαίωση η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για έκδοση των αποφάσεων μεταγραφών από την Επιτροπή Μεταγραφών.

Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα και με την κατάθεση της σχετικής βεβαίωσης στην Ομοσπονδία, ο αθλητής επανέρχεται αυτοδικαίως στο σωματείο από το οποίο μεταγράφηκε. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο προβλεπόμενος νόμιμος χρόνος ετών σπουδών, αυξημένος κατά δύο (2) έτη.

Εφόσον και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο αθλητής δεν έχει αποφοιτήσει, επανέρχεται αυτοδικαίως και αμέσως στο σωματείο από το οποίο έχει μεταγραφεί, υπό τον όρο ότι το σωματείο του θα υποβάλει σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Ομοσπονδία και στο οποίο, πάντως, δεν έχει το δικαίωμα της επιστροφής (έστω και λόγω μετοίκησης) πριν από το τέλος των σπουδών του. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η επάνοδος του κατά τα ανωτέρω μεταγραφομένου λόγω σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωματείο από το οποίο μετακινήθηκε πριν από την αποφοίτησή του, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση της συναίνεσης του σωματείου στο οποίο έχει μεταγραφεί λόγω σπουδών.

Εφόσον ο αθλητής που μετοίκησε για επαγγελματικούς λόγους επανεγκατασταθεί στον τόπο της αρχικής του κατοικίας, επανέρχεται αυτοδικαίως στο σωματείο από το οποίο προέρχεται, με αίτηση που υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο σωματείο και τον αθλητή στην Ομοσπονδία ή από έναν από τους δύο.

Αθλητής ο οποίος μεταγράφεται κατά τους παραπάνω τρόπους δεν έχει το δικαίωμα μεταγραφής σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησής του ή σε άλλο εκτός αν συναινούν προς τούτο το αρχικό του σωματείο και το σωματείο στο οποίο έχει μεταγραφεί.


Άρθρο 14

Μεταγραφή λόγω διάλυσης, αναστολής δραστηριότητας, διαγραφής και απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου

Αθλητής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του, αν το σωματείο που ανήκει:

α. Διαλύθηκε με απόφαση της ΓΣ αυτού ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απώλεσε την ειδική αθλητική αναγνώρισή του ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή η απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή η διαγραφή αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο.

Σε αυτή την περίπτωση το μεταγραφικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την επόμενη της ημέρας διάλυσης ή διαγραφής του σωματείου.

β. Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) έτος ή δήλωση περί μη συμμετοχής στο πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται να συμμετάσχει ο αθλητής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο αθλητής μπορεί να ασκήσει το μεταγραφικό του δικαίωμα από την επομένη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή μη συμμετοχής του σωματείου στο πρωτάθλημα. Τότε θεωρείται ότι ο αθλητής έχει μεταγραφεί για μία (1) αγωνιστική περίοδο και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο αθλητής επανέρχεται αυτοδικαίως στο σωματείο της προέλευσής του. Εάν η αναστολή συνεχιστεί για 2η αγωνιστική περίοδο ή η δήλωση περί μη συμμετοχή στο πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται να συμμετάσχει ο αθλητής επαναληφθεί και για 2η αγωνιστική περίοδο, ο αθλητής είναι ελεύθερος να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του.

Η μεταγραφή αθλητή που συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους προβλεπόμενους στο άρθρο αυτό λόγους μεταγραφής, γίνεται ύστερα από σχετική αίτησή του προς το ΔΣ της ΕΣΟ που διαβιβάζεται με έγγραφο του σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή του.

Άρθρο 15

Μεταγραφές αθλητών σωματείου προερχόμενου από συγχώνευση

Για τους αθλητές που μετακινούνται λόγω συγχώνευσης σωματείων ή τμημάτων σωματείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2725/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 24731/22.10.1999 απόφασης του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού (ΦΕΚ 1976, Β', 04.11.1999).

Ο αριθμός των αθλητών που μετακινούνται λόγω της συγχώνευσης που έγινε, δεν προσμετράται στον αριθμό που έχει δικαίωμα να αποκτήσει από μεταγραφή το σωματείο που προέρχεται από συγχώνευση.

Οι αθλητές που δεν δηλώνονται από το προερχόμενο από συγχώνευση σωματείο στην Ομοσπονδία για ένταξή τους στη δύναμη του σωματείου αυτού, θεωρούνται αποδεσμευμένοι και μπορούν να μεταγραφούν σε σωματείο της προτίμησής τους.

Ο αριθμός των αθλητών που μεταγράφονται στη δύναμη σωματείου λόγω αποδέσμευσής τους από τη δύναμη συγχωνευομένων σωματείων κατά την έννοια της παρ. 2 του ά. 3 της υπ' αριθ. 24731/22.10.1999 Υ.Α., προσμετράται στον αριθμό των αθλητών που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν τα σωματεία από αποδέσμευση.

Άρθρο 16

Αριθμός αθλητών από μεταγραφή για κάθε σωματείο

Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτήσει από μεταγραφή αθλητές από κάθε κατηγορία μεταγραφής σε απεριόριστο αριθμό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όπου απαιτείται ορισμένη ηλικία, για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία γέννησης αυτή που αναφέρεται από το πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται "αθλητής" νοείται και αθλήτρια.

2. Το ΔΣ με απόφασή του μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά λεπτομέρειες, με την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγούν άμεσα ή έμμεσα τον παρόντα Κανονισμό. Οι ανωτέρω λεπτομέρειες γνωστοποιούνται με σχετική εγκύκλιο του ΔΣ έναν μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.

3. Κατά της απόφασης του ΔΣ της Ομοσπονδίας σχετικά με την παραδοχή της αίτησης εγγραφής ή μεταγραφής αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Η προσφυγή ασκείται και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 124 και επόμενα του Ν. 2725/1999, σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καθ' οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης.


Ο παρών Κανονισμός που είχε εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. 20306/26.10.2000 απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, τροποποιήθηκε με την από 20.03.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και οι σχετικές τροποποιήσεις θα ισχύσουν μόλις εγκριθούν από τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα αθλητισμού.

Copyright © 2009
Σκακιστικός Όμιλος Πύργου
  |   |   |   |  
κατασκευή ιστοσελίδων ENTER ID