Κανονισμός τίτλων &αξιολόγησης

4.1 Στους σκακιστές που είναι αθλούμενα μέλη Σωματείων της δύναμης της ΕΣΟ, απονέμονται τίτλοι ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε σκακιστικούς αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έγιναν με έγκριση ή ανοχή της ΕΣΟ.

4.2 Οι επιδόσεις των σκακιστών στους παραπάνω αγώνες αξιολογούνται με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης ELO RATING.

4.3 Τα σχετικά με τους τίτλους και την αξιολόγηση των σκακιστών παρακολουθεί η Επιτροπή Τίτλων και Αξιολόγησης (ΕΤΑξ). Η λειτουργία της Επιτροπής και το αντικείμενό της προσδιορίζονται στον Διοικητικό Κανονισμό (παρ. 1.30).

4.4 Η ΕΤΑξ τηρεί μητρώο όπου καταχωρούνται τα σχετικά με την απόκτηση τίτλων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των σκακιστών με τα σχετικά δικαιολογητικά.

4.5 Η ΕΣΟ απονέμει και αναγνωρίζει τους εξής τίτλους από τον ανώτερο προς τον κατώτερο για σκακιστές της. Η ΕΣΟ αναγνωρίζει επίσης τίτλους, «νόρμες» και επιδόσεις, αν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με προϊσχύοντες κανονισμούς κατά τη διάρκεια που ίσχυαν αυτοί. Επίσης, αν έγιναν στο εξωτερικό, ύστερα από μελέτη και εισήγηση της ΕΤΑξ κατά περίπτωση.

4.5.1. Τίτλοι «μαιτρ»: α. Εθνικός (ΕΜ), β. Ομοσπονδιακός (ΟΜ), γ. Υποψήφιος (ΥΜ).

4.5.2 Τίτλοι «κατηγορίας»: α. Σκακιστής Α' Κατηγορίας (ΑΚ), β. Σκακιστής Β' Κατηγορίας (ΒΚ), γ. Σκακιστής Γ' Κατηγορίας (ΓΚ), δ. Σκακιστής Δ' Κατηγορίας (ΔΚ).

4.6 Οι σκακιστές που δεν είναι αθλούμενα μέλη Σωματείων της ΕΣΟ ούτε Σωματείων της αλλοδαπής θεωρούνται σκακιστές «χωρίς κατηγορία» (ΧΚ).

4.7 Οι τίτλοι είναι ισόβιοι. Οι τίτλοι Γ', Β' και Α' Κατηγορίας απονέμονται από το ΔΣ του Σωματείου που ανήκει κάθε σκακιστής και επικυρώνονται υποχρεωτικά από το ΔΣ της ΕΣΟ ενώ οι τίτλοι ΥΜ, ΟΜ και ΕΜ από το ΔΣ της ΕΣΟ.

4.7.1 Η απονομή τίτλων μαιτρ και η επικύρωση τίτλων κατηγοριών που αποκτήθηκαν στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, γίνεται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΣΟ. Το ΔΣ της ΕΣΟ αποφασίζει πάνω σε εισήγηση της ΕΤΑξ που περιλαμβάνει τα σχετικά στοιχεία.

4.7.2 Όλοι οι τίτλοι, ακόμα και αυτοί που συμπληρώνονται με νόρμα εθνικού βαθμού αξιολόγησης και που εγκρίνονται στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ μετά την έκδοση του Εθνικού Πίνακα Αξιολόγησης, ισχύουν άμεσα.

4.8 Τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για την απονομή τίτλου καθορίζει με απόφασή του το ΔΣ της ΕΣΟ.

4.9 Αίτηση για απονομή τίτλου μπορεί να γίνει αυτεπάγγελτα από την ΕΤΑξ, είτε από τον υποψήφιο για τον τίτλο, εκπρόσωπο του Σωματείου του ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

4.10 Σε Έλληνες σκακιστές που απέκτησαν τίτλο αλλοδαπής σκακιστικής ομοσπονδίας απονέμεται, ύστερα από αίτησή τους, ο αντίστοιχος τίτλος που αναγνωρίζει η ΕΣΟ και εφόσον γίνονται μέλη Σωματείων της δύναμης της ΕΣΟ. Η ΕΤΑξ έχει δικαίωμα να ζητήσει όσα στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την έγκριση της απονομής.

4.11 Τίτλοι σε σκακιστικές εκδηλώσεις όπως το σκάκι με αλληλογραφία, οι αγώνες σύνθεσης ή λύσης καλλιτεχνικού σκακιού κ.ά., απονέμονται σύμφωνα με όσα προβλέπει η προκήρυξη των αγώνων, ανάλογα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τον πίνακα τίτλων του άρθρου 4.5.
4.12 Για την απόκτηση τίτλων σε κάποια διοργάνωση λαμβάνεται υπόψη η δυναμικότητά της που προκύπτει από το μέσο όρο των συμμετεχόντων, δηλαδή του ενδιαφερόμενου σκακιστή και των αντιπάλων που αντιμετώπισε.

4.13 Σαν βαθμός αξιολόγησης ενός σκακιστής λαμβάνεται ο πιο πρόσφατος δημοσιευμένος βαθμός αξιολόγησής του στον εθνικό πίνακα αξιολόγησης. Για σκακιστή που δεν έχει βαθμό αξιολόγησης δημοσιευμένο σε κάποιον εθνικό πίνακα, λαμβάνεται υπόψη ένας τυπικός βαθμός, ανάλογα με τον τίτλο του σκακιστή, ως εξής: ΕΜ-2300, ΟΜ-2200, ΥΜ-2050, ΑΚ-1900, ΒΚ-1700, ΓΚ-1500, ΔΚ-1300 και ΧΚ-1100. Για αλλοδαπό σκακιστή λαμβάνεται υπόψη: α. Ο βαθμός αξιολόγησής του στον διεθνή πίνακα FIDE, β. Ο εθνικός του βαθμός αξιολόγησης, γ. Άνω των 16 ετών ο τυπικός βαθμός 2000 για άνδρες και 1800 για γυναίκες, κάτω των 16 ετών 1800 και 1600 αντίστοιχα και κάτω των 12 ετών 1600 και 1400 αντίστοιχα.

4.14 «Νόρμα Τίτλου» λέγεται η επιτυχία σε διοργάνωση ορισμένης βαθμολογίας, ανάλογα με τη δυναμικότητα της διοργάνωσης, τον ζητούμενο τίτλο και τον αριθμό αγώνων. Μία νόρμα γίνεται με πέντε τουλάχιστον παιγμένες παρτίδες. «Νόρμα Τίτλου» σε συγκεκριμένο αριθμό παρτίδων μπορεί να θεωρηθεί ότι έγινε από κάποιο πρωταθλητή Ελλάδας σε ειδική κατηγορία, σύμφωνα με την παρ. 4.23.

4.14.1 Οι νόρμες τίτλων, σε ποσοστά και σε βαθμούς, με τη στρογγύλευση που προβλέπει ο Κανονισμός Αγώνων, είναι:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ «ΝΟΡΜΕΣ» ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

%% ΕΜ ΟΜ ΥΜ ΑΚ ΒΚ ΓΚ
20     2401-2450 2201-2250 1901-1950 1601-1650
25     2351-2400 2151-2200 1851-1900 1551-1600
30     2301-2350 2101-2150 1801-1850 1501-1550
35     2251-2300 2051-2100 1751-1800 1491-1500
40   2401-2450 2201-2250 2001-2050 1701-1750 1401-1450
45   2351-2400 2151-2200 1951-2000 1651-1700 1351-1400
50 2401-2450 2301-2350 2101-2150 1901-1950 1601-1650 1301-1350
55 2351-2400 2251-2300 2051-2100 1851-1900 1551-1600 1251-1300
60 2301-2350 2201-2250 2001-2050 1801-1850 1501-1550 1201-1250
65 2251-2300 2151-2200 1951-2000 1751-1800 1491-1500 1151-1200
70 2201-2250 2101-2150 1901-1950 1701-1750 1401-1450 1101-1150
75 2151-2200 2051-2100 1851-1900 1651-1700 1351-1400 1051-1100
80 2101-2150 2001-2050 1801-1850 1601-1650 1301-1350 1001-1050

 

 

 

 

Β' ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΓΙΑ «ΝΟΡΜΕΣ» ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
%% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
20 1 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 3 3 3 3,5 3,5 4
25 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5
30 1,5 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 4,5 5 5,5 5,5
35 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4,5 4,5 5 5,5 6 6 6,5
40 2 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5 5,5 6 6 6,5 7 7,5
45 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
50 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
55 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7,5 7 8,5 8 9 9,5 10
60 3 4 4,5 5 5,5 6 7 7,5 8 8,5 9 10 10,5 11
65 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8 8,5 9,5 10 10,5 11 12
70 3,5 4,5 5 6 6,5 7 8 8,5 9,5 10 10,5 11,5 12 13
75 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9 10 10,5 11,5 12 13 13,5
80 4 5 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13 14 14,54.14.2 «Νόρμα Τίτλου» σε 12 παρτίδες θεωρείται η αξιολόγηση στον ετήσιο εθνικό πίνακα, με την εξής τουλάχιστον βαθμολογία:

Νόρμα ΕΜ

2350

Νόρμα ΟΜ

2250

Νόρμα ΥΜ

2050

Νόρμα ΑΚ

1850

Νόρμα ΒΚ

1550

Νόρμα ΓΚ

1250Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της νόρμας είναι η αξιολόγηση 12 τουλάχιστον παρτίδων στη χρονική περίοδο ισχύος του πίνακα. Η νόρμα είναι «12 παρτίδων» άσχετα αν έχουν αξιολογηθεί περισσότερες από 12 παρτίδες.

4.15 Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση νόρμας τίτλου σε αγώνες που έχουν χαμηλότερη δυναμικότητα απ' αυτή όπου απαιτείται επιτυχία 80% των δυνατών βαθμών για τη νόρμα του τίτλου αυτού.

4.16 Για την επιτυχία νόρμας τίτλου σε αγώνες με δυναμικότητα μεγαλύτερη απ' όπου απαιτείται επιτυχία του 25% των δυνατών βαθμών, χρειάζεται ποσοστό 20%.

4.17 Με την εγγραφή του σε σωματείο-μέλος της ΕΣΟ κάθε σκακιστής κατατάσσεται και παίρνει τον τίτλο ΔΚ (αν δεν είναι ήδη κάτοχος ανώτερου τίτλου).

4.18 Για την απονομή τίτλου ΓΚ, ΒΚ ή ΑΚ σε σκακιστές, ο υποψήφιος πρέπει να πετύχει μία ή περισσότερες νόρμες της αντίστοιχης κατηγορίας που να καλύπτουν τουλάχιστον 12 παρτίδες. Ο τίτλος απονέμεται αυτόματα αν η νόρμα προκύπτει από βαθμό αξιολόγησης (παρ. 4.14.2).

4.19 Για την απονομή τίτλου ΥΜ, ΟΜ ή ΕΜ σε σκακιστή, ο υποψήφιος πρέπει να πετύχει μία ή περισσότερες νόρμες του αντίστοιχου τίτλου που να καλύπτουν τουλάχιστον 24 παρτίδες. Δεν είναι δυνατή η απονομή τίτλου «μαιτρ» μόνο με νόρμες από τον εθνικό πίνακα αξιολόγησης.

4.20 Σε διοργάνωση που δεν ανήκει σε κάποια φάση του πρωταθλήματος Ελλάδας και που διοργανώνεται από φορέα άλλον από την ΕΣΟ, ισχύουν νόρμες ΥΜ, ΟΜ και ΕΜ μόνο αν:

α. Τουλάχιστον το 30% όσων συμμετέχουν κατέχουν τον τίτλο που τη νόρμα του επιδιώκει ο υποψήφιος - ή και ανώτερο τίτλο.

β. Τουλάχιστον το 30% όσων συμμετέχουν ανήκει σε διαφορετικό Σωματείο από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

γ. Παιχτούν επτά τουλάχιστον παρτίδες εναντίον διαφορετικών αντιπάλων.

δ. Ειδικά σε ματς μεταξύ ομάδων με σύστημα Σεβενίνγκεν, εφ' όσον οι ομάδες είναι τουλάχιστον τετραμελείς, ισχύουν νόρμες όταν γίνουν 8 τουλάχιστον αγώνες και τα μισά μέλη της αντίπαλης ομάδας κατέχουν τον «ζητούμενο» τουλάχιστον τίτλο.

4.21 Σε διοργάνωση της ΕΣΟ καθώς και σε διεθνή τουρνουά τίτλων και αν ισχύουν οι προϋποθέσεις 4.20 α, β και γ, η νόρμα που επιτυγχάνεται θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στο διπλάσιο αριθμό παρτίδων απ' αυτόν που πραγματικά παίχτηκαν.

4.22 Η νόρμα πραγματοποιείται αποκλειστικά με παιγμένες παρτίδες. Σε αγώνες όπου η αρχική σύνθεση, μετά την κλήρωση της αρχικής σειράς των αγώνων, επιτρέπει την πραγματοποίηση νόρμας, αποχωρήσεις όμως ή μηδενισμοί λόγω μη παρουσίας του αντιπάλου κάνουν την τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 4.20 αδύνατη, μειώνουν δε και τον αριθμό των παρτίδων κάτω από τα απαραίτητα όρια, το ΔΣ της ΕΣΟ μπορεί να αναγνωρίσει πραγματοποίηση νόρμας, ύστερα από εισήγηση της ΕΤΑξ και μελέτη κατά περίπτωση. Τα όρια πάντως για παιγμένες παρτίδες (παρ. 4.14) είναι απαράβατα.

4.23 Τίτλοι απονέμονται αυτόματα ως εξής:
α. Τίτλος ΕΜ
α1) στον πρωταθλητή Ελλάδας.
α2) στον κάτοχο ενός από τους διεθνείς τίτλους FIDE GM και FIDE IM.
β. Τίτλος ΟΜ
β1) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΕΜ 11 παρτίδων» στον πρωταθλητή Ελλάδας νέων
ανδρών (κάτω των 20 ετών).
β2) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΕΜ 11 παρτίδων» στην πρωταθλήτρια Ελλάδας
γυναικών.
β3) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΕΜ 9 παρτίδων» στον πρωταθλητή Ελλάδας εφήβων
(κάτω των 18 ετών).
β4) στον ή στην κάτοχο τίτλου FIDE FM.
β5) στην κάτοχο ενός από τους διεθνείς τίτλους FIDE: FIDE WGM, FIDE WIM.
γ. Τίτλος ΥΜ
γ1) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΟΜ 11 παρτίδων» στον κάτοχο του τίτλου FIDE CFM.
γ2) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΟΜ 9 παρτίδων» στην κάτοχο του τίτλου FIDE WFM.
γ3) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΟΜ 9 παρτίδων» στον πρωταθλητή Ελλάδας παίδων
(κάτω των 16 ετών).
γ4) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΟΜ 9 παρτίδων» στην πρωταθλήτρια Ελλάδας νέων
γυναικών (κάτω των 20 ετών).
γ5) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΟΜ 7 παρτίδων» στον πρωταθλητή Ελλάδας παίδων
(κάτω των 14 ετών).
γ6) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΟΜ 7 παρτίδων» στην πρωταθλήτρια Ελλάδας νεανίδων
(κάτω των 18 ετών).
δ. Τίτλος ΑΚ
δ1) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΥΜ 11 παρτίδων» στον πρωταθλητή Ελλάδας παίδων
(κάτω των 12 ετών).
δ2) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΥΜ 11 παρτίδων» στην πρωταθλήτρια Ελλάδας
κορασίδων (κάτω των 16 ετών).
δ3) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΥΜ 9 παρτίδων» στον πρωταθλητή Ελλάδας παίδων
(κάτω των 10 ετών).
δ4) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΥΜ 9 παρτίδων» στην πρωταθλήτρια Ελλάδας κορασίδων
(κάτω των 14 ετών).
δ5) μαζί με «τεκμαρτή νόρμα ΥΜ 7 παρτίδων» στην πρωταθλήτρια Ελλάδας κορασίδων
(κάτω των 12 ετών) και στην πρωταθλήτρια Ελλάδας κορασίδων (κάτω των 10 ετών).

4.24 Τίτλος ή νόρμα τίτλου μπορεί να απονεμηθεί σε πρωταθλητή Ελλάδας σε άλλη κατηγορία που δεν προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, αν:

α. Η απονομή προβλέπεται από την προκήρυξη αγώνων.

β. Ο τίτλος ή η νόρμα τίτλου δεν είναι ανώτερος από τίτλο που απονέμεται σε πρωτάθλημα με ευρύτερο δικαίωμα συμμετοχής.

4.25 Δεν είναι ισχυρές για απόκτηση τίτλων «μαιτρ» ή πραγματοποίηση νόρμας τίτλου «μαιτρ», οι διοργανώσεις όπου δεν διεξάγονται τουλάχιστον δύο αγώνες την εβδομάδα, ούτε διοργανώσεις όπου παίζονται πάνω από δύο παρτίδες κάθε ημέρα. Εξαίρεση αποτελούν ομοσπονδιακές διοργανώσεις ή διοργανώσεις υπό την έγκριση της ΕΣΟ, εφ΄όσον προβλέπεται σχετικά στην προκήρυξη των αγώνων.

4.26 Αν ένας σκακιστής πετύχει σε μία διοργάνωση νόρμες για περισσότερους από έναν τίτλους, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει σαν ανεξάρτητες, ξεχωριστές νόρμες.

4.27 Το ΔΣ της ΕΣΟ μπορεί να αποφασίσει βαθμολογικό συμψηφισμό αποτελεσμάτων για το σχηματισμό νόρμας τίτλου ύστερα από εισήγηση της ΕΤΑξ.

4.28 Η ΕΤΑξ ετοιμάζει και ανακοινώνει στις 15/1 κ 15/7 κάθε χρόνου πίνακα εθνικών βαθμών αξιολόγησης. Στον πίνακα αξιολογούνται αγώνες που έληξαν μέχρι τις 30/11 κ 31/5 αντίστοιχα. Στον πίνακα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο κάθε σκακιστή, το Σωματείο που ανήκει, ο γενικός αριθμός μητρώου του στην ΕΣΟ, ο τίτλος του, ο βαθμός αξιολόγησής του, η ηλικία του, ο αριθμός αγώνων πάνω στους οποίους στηρίζεται η αξιολόγησή του και ενδεχόμενα άλλα στατιστικά στοιχεία. Δεν αναγράφεται στον πίνακα αξιολόγησης ο βαθμός σκακιστών ή σκακιστριών που για 4 συνεχείς περιόδους δεν έπαιξαν τουλάχιστον σε κάθε μία, πέντε αξιολογήσιμες παρτίδες για τις 3 πρώτες περιόδους και τουλάχιστον δώδεκα αξιολογήσιμες για την 4η, τελευταία περίοδο. Αν στη συνέχεια αγωνιστούν, διατηρούν τον βαθμό που είχαν.

4.29 Αξιολογούνται όλοι οι αγώνες που διοργανώνονται από την ΕΣΟ, τα Σωματεία της, ξένες σκακιστικές ομοσπονδίες ή και άλλους φορείς με τη συμμετοχή Ελλήνων σκακιστών και έχουν την έγκριση της ΕΣΟ.

4.29.1 Αξιολογούνται επίσης συμμετοχές σκακιστών σε αγώνες εξωτερικού, εφ΄όσον η συμμετοχή τους αυτή γνωστοποιείται στην ΕΣΟ ΠΡΙΝ από την έναρξη των αγώνων και τα αποτελέσματα βεβαιώνονται με επίσημο έγγραφο του οργανωτή. Μη προσκόμιση αποτελεσμάτων στην περίπτωση αυτή, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

4.29.2 Για να αξιολογηθεί οποιαδήποτε διοργάνωση στον Διεθνή Πίνακα ΕΛΟ της FIDE, θα πρέπει να κατατεθεί στην ΕΣΟ η προκήρυξη και το αίτημα αξιολόγησης από το σωματείο-διοργανωτή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης.

4.29.3 Με ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται από το ΔΣ της ΕΣΟ ρυθμίζονται οι πρακτικές και τεχνικές λεπτομέρειες του υπολογισμού των βαθμών αξιολόγησης.

4.30 Η διάρκεια αξιολογούμενης παρτίδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 61 λεπτά (χρόνος κανονικής παρτίδας FIDE) για κάθε σκακιστή για όλη την παρτίδα. Μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΣΟ, μπορεί να αξιολογούνται με συντελεστή 30% και οι παρτίδες που παίζονται με σύστημα ράπιντ, καταγραφή και χρόνο σκέψης τουλάχιστον 25 λεπτά για την ολοκλήρωσή του ανά παίκτη.

4.31 Αξιολογούνται παρτίδες που διεξήχθησαν και έληξαν κανονικά, παρτίδες που έληξαν ύστερα από υπέρβαση του ορίου χρόνου σκέψης (πτώση σημαίας), λόγω μη παρουσίας για συνέχιση διακοπής, καθώς και παρτίδες που παίχτηκαν από σκακιστή που, για κάποιο λόγο, δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

4.32 Όλα τα αποτελέσματα διοργανώσεων που αξιολογούνται, αξιολογούνται συνήθως με χρονολογική σειρά καταχώρισης στο πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΣΟ.

4.33 Οι πίνακες που ανακοινώνει η ΕΣΟ περιέχουν τις τρέχουσες τιμές των βαθμών αξιολόγησης κατά την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων που αναγράφεται στον πίνακα.

 

 

 

Copyright © 2009
Σκακιστικός Όμιλος Πύργου
  |   |   |   |  
κατασκευή ιστοσελίδων ENTER ID